اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,291,611
تعداد واحدهای باقی مانده: 708,389
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,291,610,167,191
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,488
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 999,187
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 1,001,488 1,000,000 813- 2,228 13,446,314 1,162 9,383,061 4,291,611 4,291,610,167,191
  2 1396/08/30 1,018,502 1,017,014 813- 2,228 13,446,314 1,162 9,383,061 4,291,611 4,364,627,636,745
  3 1396/08/29 1,017,716 1,016,222 576 0 13,441,858 611 9,380,737 4,290,545 4,360,145,032,969
  4 1396/08/28 1,016,676 1,015,183 417- 31,194 13,441,858 0 9,380,126 4,291,156 4,356,308,035,214
  5 1396/08/27 1,016,153 1,014,649 345- 0 13,410,664 396 9,380,126 4,259,962 4,322,364,818,955
  6 1396/08/26 1,015,628 1,014,125 82- 0 13,410,664 0 9,379,730 4,260,358 4,320,535,024,343
  7 1396/08/25 1,015,085 1,013,583 26 2,123 13,410,664 0 9,379,730 4,260,358 4,318,224,824,965
  8 1396/08/24 1,014,572 1,013,069 105 817 13,408,541 395 9,379,730 4,258,235 4,313,885,368,152
  9 1396/08/23 1,014,003 1,012,501 754 3,366 13,407,724 20,022 9,379,335 4,257,813 4,311,040,015,560
  10 1396/08/22 1,013,367 1,011,858 1,253 2,747 13,404,358 8,847 9,359,313 4,274,469 4,325,154,679,781
  11 1396/08/21 1,012,764 1,011,256 1,953 2,221 13,401,611 10,251 9,350,466 4,280,569 4,328,751,951,077
  12 1396/08/20 1,012,224 1,010,720 2,005 0 13,399,390 1,526 9,340,215 4,288,599 4,334,571,708,946
  13 1396/08/19 1,011,711 1,010,206 2,708 0 13,399,390 0 9,338,689 4,290,125 4,333,908,538,462
  14 1396/08/18 1,011,169 1,009,664 2,809 1,450 13,399,390 0 9,338,689 4,290,125 4,331,584,834,376
  15 1396/08/17 1,010,619 1,009,114 2,935 13,256 13,397,940 12,535 9,338,689 4,288,675 4,327,762,593,123
  16 1396/08/16 1,010,106 1,008,614 3,423 1,447 13,384,684 6,702 9,326,154 4,287,954 4,324,890,766,876
  17 1396/08/15 1,009,576 1,008,087 4,081 5,549 13,383,237 1,393 9,319,452 4,293,209 4,327,926,152,148
  18 1396/08/14 1,009,053 1,007,563 3,985 3,350 13,377,688 1,084 9,318,059 4,289,053 4,321,489,105,717
  19 1396/08/13 1,008,539 1,007,049 6,443 0 13,374,338 628 9,316,975 4,286,787 4,317,002,740,356
  20 1396/08/12 1,007,987 1,006,498 7,871 0 13,374,338 0 9,316,347 4,287,415 4,315,274,006,368
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق