به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند امکان استفاده از خدمات غیر حضوری صندوق مهیا گردیده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی صندوق به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://t.me/aminmellat

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1395/12/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,436,794
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,563,206
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,440,377,228,343
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,597
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,043
قیمت آماری هر واحد (ریال): 997,858
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1395/12/02 1,001,597 1,001,043 3,185- 16,596 9,801,716 6,290 6,604,774 3,436,794 3,440,377,228,343
  2 1395/12/01 1,001,066 1,000,510 3,082- 3,198 9,785,120 37,119 6,598,484 3,426,488 3,428,236,116,811
  3 1395/11/30 1,019,360 1,018,853 1,596- 0 9,781,922 136,478 6,561,365 3,460,409 3,525,646,676,580
  4 1395/11/30 1,000,507 1,000,000 1,596- 0 9,781,922 136,478 6,561,365 3,460,409 3,460,407,585,703
  5 1395/11/29 1,018,481 1,017,950 3,262- 0 9,781,922 0 6,288,409 3,596,887 3,661,450,966,703
  6 1395/11/28 1,017,390 1,016,860 3,262- 107 9,781,922 0 6,288,409 3,596,887 3,657,528,968,538
  7 1395/11/27 1,016,298 1,015,767 3,262- 1,339 9,781,815 1,352 6,288,409 3,596,780 3,653,491,038,350
  8 1395/11/26 1,015,363 1,014,799 2,098- 3,759 9,780,476 3,387 6,287,057 3,596,793 3,650,023,302,018
  9 1395/11/25 1,014,261 1,013,697 3,309- 1,294 9,776,717 5,195 6,283,670 3,596,421 3,645,682,904,380
  10 1395/11/24 1,013,715 1,013,152 3,471- 3,505 9,775,423 21,283 6,278,475 3,600,322 3,647,674,118,114
  11 1395/11/23 1,013,164 1,012,604 3,487- 0 9,771,918 2,427 6,257,192 3,618,100 3,663,701,232,486
  12 1395/11/22 1,012,618 1,012,058 3,325- 0 9,771,918 0 6,254,765 3,620,527 3,664,184,507,420
  13 1395/11/21 1,012,071 1,011,512 3,326- 120 9,771,918 0 6,254,765 3,620,527 3,662,205,172,355
  14 1395/11/20 1,011,525 1,010,966 3,326- 6,581 9,771,798 5,210 6,254,765 3,620,407 3,660,106,959,717
  15 1395/11/19 1,010,979 1,010,419 3,465- 889 9,765,217 846 6,249,555 3,619,036 3,656,741,931,325
  16 1395/11/18 1,010,435 1,009,875 2,485- 1,420 9,764,328 1,321 6,248,709 3,618,993 3,654,731,176,551
  17 1395/11/17 1,009,903 1,009,340 3,309- 4,144 9,762,908 1,050 6,247,388 3,618,894 3,652,696,096,734
  18 1395/11/16 1,009,361 1,008,797 3,343- 0 9,758,764 15,387 6,246,338 3,615,800 3,647,608,793,457
  19 1395/11/15 1,008,828 1,008,263 3,495- 0 9,758,764 0 6,230,951 3,631,187 3,661,190,370,768
  20 1395/11/14 1,008,285 1,007,720 3,494- 6,920 9,758,764 0 6,230,951 3,631,187 3,659,218,895,213
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق