اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/04/06
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,248,778
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,751,222
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,259,315,572,111
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,370
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,244
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,058
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/04/06 1,003,370 1,003,244 814 0 11,054,653 0 8,034,618 3,248,778 3,259,315,572,111
  2 1396/04/05 1,002,831 1,002,705 814 53,863 11,054,653 0 8,034,618 3,248,778 3,257,565,041,260
  3 1396/04/04 1,002,292 1,002,164 827 116,265 11,000,790 940 8,034,618 3,194,915 3,201,827,266,835
  4 1396/04/03 1,001,753 1,001,620 832 0 10,884,525 53,755 8,033,678 3,079,590 3,084,579,040,321
  5 1396/04/02 1,001,207 1,001,076 894 0 10,884,525 0 7,979,923 3,133,345 3,136,716,742,304
  6 1396/04/01 1,000,681 1,000,550 894 4,673 10,884,525 0 7,979,923 3,133,345 3,135,067,383,024
  7 1396/03/31 1,018,816 1,018,685 896 13,212 10,879,852 2,270 7,979,923 3,128,672 3,187,130,887,719
  8 1396/03/31 1,000,131 1,000,000 896 13,212 10,879,852 2,270 7,979,923 3,128,672 3,128,671,651,399
  9 1396/03/30 1,017,392 1,017,260 636- 389 10,853,428 6,732 7,975,383 3,117,730 3,171,542,930,329
  10 1396/03/29 1,015,602 1,015,471 797- 452 10,853,039 2,370 7,968,651 3,124,073 3,172,405,861,249
  11 1396/03/28 1,015,054 1,014,923 631- 728 10,852,587 22,720 7,966,281 3,125,991 3,172,640,099,386
  12 1396/03/27 1,014,501 1,014,370 622- 0 10,851,859 4,719 7,943,561 3,147,983 3,193,219,866,518
  13 1396/03/26 1,013,952 1,013,822 557- 0 10,851,859 0 7,938,842 3,152,702 3,196,277,773,625
  14 1396/03/25 1,013,405 1,013,274 556- 987 10,851,859 0 7,938,842 3,152,702 3,194,552,205,041
  15 1396/03/24 1,012,859 1,012,728 556- 394 10,850,872 100 7,938,842 3,151,715 3,191,831,482,236
  16 1396/03/23 1,012,313 1,012,183 523- 299 10,850,478 9,277 7,938,742 3,151,421 3,189,814,048,075
  17 1396/03/22 1,011,767 1,011,637 556- 9,509 10,850,179 53 7,929,465 3,160,399 3,197,177,317,192
  18 1396/03/21 1,011,223 1,011,092 558- 3,061 10,840,670 64 7,929,412 3,150,943 3,185,894,487,686
  19 1396/03/20 1,010,664 1,010,534 372- 0 10,837,609 8,689 7,929,348 3,147,946 3,181,105,317,384
  20 1396/03/19 1,010,131 1,010,001 544- 0 10,837,609 0 7,920,659 3,156,635 3,188,203,091,467
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق