اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,406,129
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,593,871
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,412,453,049,242
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,857
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,857
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,264
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/03 1,004,857 1,001,857 5,407 242,009 12,369,730 2,004 9,192,623 3,406,129 3,412,453,049,242
  2 1396/07/02 1,004,385 1,001,160 5,808 21,061 12,127,721 262 9,190,619 3,166,124 3,169,795,694,151
  3 1396/07/01 1,003,850 1,000,698 5,614 0 12,106,660 500,628 9,190,357 3,145,325 3,147,521,210,259
  4 1396/06/31 1,020,997 1,018,260 4,501 0 12,106,660 0 8,689,729 3,645,953 3,712,527,614,856
  5 1396/06/31 1,002,737 1,000,000 4,501 0 12,106,660 0 8,689,729 3,645,953 3,645,952,513,076
  6 1396/06/30 1,019,663 1,016,927 4,595 13,257 12,106,660 0 8,689,729 3,645,953 3,707,668,520,826
  7 1396/06/29 1,019,124 1,016,380 4,668 202,720 12,093,403 1,749 8,689,729 3,632,696 3,692,200,877,885
  8 1396/06/28 1,018,548 1,015,645 5,549 284 11,890,683 724 8,687,980 3,431,725 3,485,413,141,852
  9 1396/06/27 1,017,970 1,015,160 4,029 491,375 11,890,399 218 8,687,256 3,432,165 3,484,196,329,064
  10 1396/06/26 1,017,425 1,014,146 1,453 5,273 11,399,024 3,055 8,687,038 2,941,008 2,982,612,781,346
  11 1396/06/25 1,014,322 1,013,591 1,025- 0 11,393,751 4,646 8,683,983 2,938,790 2,978,730,984,960
  12 1396/06/24 1,013,781 1,013,052 944- 0 11,393,751 0 8,679,337 2,943,436 2,981,854,016,675
  13 1396/06/23 1,013,234 1,012,506 910- 10,994 11,393,751 0 8,679,337 2,943,436 2,980,245,456,056
  14 1396/06/22 1,012,703 1,011,972 796- 6,026 11,382,757 419 8,679,337 2,932,442 2,967,548,608,576
  15 1396/06/21 1,012,150 1,011,418 879- 7,908 11,376,731 561 8,678,918 2,926,835 2,960,254,855,604
  16 1396/06/20 1,011,603 1,010,870 974- 12,721 11,368,823 2,938 8,678,357 2,919,488 2,951,222,209,755
  17 1396/06/19 1,011,038 1,010,303 980- 0 11,356,102 12,080 8,675,419 2,909,705 2,939,684,332,003
  18 1396/06/18 1,010,505 1,009,773 1,091- 0 11,356,102 0 8,663,339 2,921,785 2,950,339,827,479
  19 1396/06/17 1,009,973 1,009,241 1,071- 0 11,356,102 0 8,663,339 2,921,785 2,948,786,145,000
  20 1396/06/16 1,009,426 1,008,695 1,036- 2,717 11,356,102 0 8,663,339 2,921,785 2,947,188,729,878
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق