اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1395/10/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,315,466
تعداد واحدهای باقی مانده: 684,534
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,381,716,044,210
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,989
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,352
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,013,810
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1395/10/27 1,015,989 1,015,352 1,542- 55,571 9,596,209 2,517 5,394,777 4,315,466 4,381,716,044,210
  2 1395/10/26 1,015,394 1,014,748 2,455- 2,856 9,540,638 55,010 5,392,260 4,262,412 4,325,272,600,802
  3 1395/10/25 1,014,791 1,014,152 1,636- 0 9,537,782 113,710 5,337,250 4,314,566 4,375,625,922,921
  4 1395/10/24 1,014,190 1,013,564 609 0 9,537,782 0 5,223,540 4,428,276 4,488,342,340,463
  5 1395/10/23 1,013,618 1,012,992 609 1,052 9,537,782 0 5,223,540 4,428,276 4,485,808,928,115
  6 1395/10/22 1,013,046 1,012,420 608 0 9,536,730 3,995 5,223,540 4,427,224 4,482,208,302,137
  7 1395/10/21 1,012,483 1,011,858 828 25,600 9,536,730 0 5,219,545 4,431,219 4,483,762,529,313
  8 1395/10/20 1,011,924 1,011,294 834 4,006 9,511,130 100 5,219,545 4,405,619 4,455,378,022,113
  9 1395/10/19 1,011,305 1,010,780 1,812- 1,362 9,507,124 0 5,219,445 4,401,713 4,449,163,913,911
  10 1395/10/18 1,010,697 1,010,170 1,533- 0 9,505,762 20,727 5,219,445 4,400,351 4,445,102,714,315
  11 1395/10/17 1,010,038 1,009,503 1,154- 0 9,505,762 0 5,198,718 4,421,078 4,463,089,706,601
  12 1395/10/16 1,009,471 1,008,936 1,154- 2,065 9,505,762 0 5,198,718 4,421,078 4,460,583,213,875
  13 1395/10/15 1,008,880 1,008,345 1,154- 1,221 9,503,697 2,340 5,198,718 4,419,013 4,455,887,749,122
  14 1395/10/14 1,008,315 1,007,780 482- 2,784 9,502,476 445 5,196,378 4,420,132 4,454,522,219,042
  15 1395/10/13 1,007,790 1,007,255 726- 4,029 9,499,692 59 5,195,933 4,417,793 4,449,843,037,634
  16 1395/10/12 1,007,235 1,006,691 1,058- 7,124 9,495,663 6,727 5,195,874 4,413,823 4,443,354,310,722
  17 1395/10/11 1,006,649 1,006,130 1,338 0 9,488,539 6,715 5,189,147 4,413,426 4,440,478,107,057
  18 1395/10/10 1,006,071 1,005,571 1,642 0 9,488,539 0 5,182,432 4,420,141 4,444,767,389,062
  19 1395/10/09 1,005,501 1,005,001 1,641 2,270 9,488,539 0 5,182,432 4,420,141 4,442,244,660,857
  20 1395/10/08 1,004,930 1,004,430 1,642 10,144 9,486,269 5,967 5,182,432 4,417,871 4,437,441,880,350
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   ارکان صندوق
   درباره صندوق