اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/03/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,040,303
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,959,697
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,043,474,451,900
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,178
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,043
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,353
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/03/02 1,001,178 1,001,043 690- 16,865 10,671,041 15,020 7,870,423 3,040,303 3,043,474,451,900
  2 1396/03/01 1,000,667 1,000,532 637- 212 10,654,176 8,818 7,855,403 3,038,458 3,040,075,181,446
  3 1396/02/31 1,018,820 1,018,686 639- 827 10,653,964 709 7,846,585 3,047,064 3,104,000,466,667
  4 1396/02/31 1,000,134 1,000,000 639- 827 10,653,964 709 7,846,585 3,047,064 3,047,063,028,763
  5 1396/02/30 1,017,807 1,017,672 537- 0 10,652,310 409 7,845,167 3,046,946 3,100,792,994,881
  6 1396/02/29 1,016,820 1,016,685 568- 0 10,652,310 0 7,844,758 3,047,355 3,098,199,834,232
  7 1396/02/28 1,015,106 1,014,971 567- 6,716 10,652,310 0 7,844,758 3,047,355 3,092,977,883,845
  8 1396/02/27 1,014,568 1,014,433 568- 39,544 10,645,594 1,403 7,844,758 3,040,639 3,084,525,996,208
  9 1396/02/26 1,014,030 1,013,894 541- 16,067 10,606,050 1,263 7,843,355 3,002,498 3,044,213,551,716
  10 1396/02/25 1,013,495 1,013,358 549- 320 10,589,983 3,694 7,842,092 2,987,694 3,027,602,378,149
  11 1396/02/24 1,012,959 1,012,822 682- 444 10,589,663 149 7,838,398 2,991,068 3,029,419,282,969
  12 1396/02/23 1,012,428 1,012,291 674- 0 10,589,219 14,046 7,838,249 2,990,773 3,027,532,161,888
  13 1396/02/22 1,011,889 1,011,752 679- 0 10,589,219 0 7,824,203 3,004,819 3,040,132,580,410
  14 1396/02/21 1,011,352 1,011,215 679- 783 10,589,219 0 7,824,203 3,004,819 3,038,518,963,279
  15 1396/02/20 1,010,815 1,010,679 680- 695 10,588,436 730 7,824,203 3,004,036 3,036,114,681,313
  16 1396/02/19 1,010,280 1,010,143 687- 2,842 10,587,741 20 7,823,473 3,004,071 3,034,542,562,596
  17 1396/02/18 1,009,743 1,009,606 668- 1,093 10,584,899 30,432 7,823,453 3,001,249 3,030,080,396,238
  18 1396/02/17 1,009,202 1,009,067 670- 1,824 10,583,806 8,847 7,793,021 3,030,588 3,058,065,448,969
  19 1396/02/16 1,008,666 1,008,530 668- 0 10,581,982 1,923 7,784,174 3,037,611 3,063,523,080,491
  20 1396/02/15 1,008,132 1,007,997 674- 0 10,581,982 0 7,782,251 3,039,534 3,063,841,536,716
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق