اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,427,457
تعداد واحدهای باقی مانده: 572,543
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,488,981,429,465
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,365
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,896
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,474
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم الودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 1,015,365 1,013,896 8,422- 1,704 14,046,898 6,765 9,846,164 4,427,457 4,488,981,429,465
  2 1396/10/25 1,014,778 1,013,312 8,582- 678 14,045,194 15,791 9,839,399 4,432,518 4,491,523,363,998
  3 1396/10/24 1,014,264 1,012,804 8,744- 603 14,044,516 3,507 9,823,608 4,447,631 4,504,579,299,736
  4 1396/10/23 1,013,689 1,012,231 8,683- 0 14,043,913 0 9,820,101 4,450,535 4,504,968,235,448
  5 1396/10/22 1,013,172 1,011,713 8,272- 0 14,043,913 0 9,820,101 4,450,535 4,502,662,157,804
  6 1396/10/21 1,012,700 1,011,237 8,208- 103,496 14,043,913 159 9,820,101 4,450,535 4,500,543,780,027
  7 1396/10/20 1,012,173 1,010,675 8,282- 12,283 13,940,417 6,347 9,819,942 4,347,198 4,393,606,478,127
  8 1396/10/19 1,011,642 1,010,144 8,031- 3,181 13,928,134 40 9,813,595 4,341,262 4,385,297,801,749
  9 1396/10/18 1,011,111 1,009,611 7,402- 149,335 13,924,953 17,053 9,813,555 4,338,121 4,379,816,267,717
  10 1396/10/17 1,010,543 1,008,997 7,540- 3,223 13,775,618 1,392 9,796,502 4,205,839 4,243,680,223,287
  11 1396/10/16 1,010,031 1,008,485 7,257- 0 13,772,395 0 9,795,110 4,204,008 4,239,677,439,889
  12 1396/10/15 1,009,450 1,007,910 6,614- 0 13,772,395 0 9,795,110 4,204,008 4,237,260,779,425
  13 1396/10/14 1,008,943 1,007,403 6,537- 2,078 13,772,395 27,895 9,795,110 4,204,008 4,235,130,305,033
  14 1396/10/13 1,008,417 1,006,887 6,412- 3,453 13,770,317 3,484 9,767,215 4,229,825 4,258,957,376,602
  15 1396/10/12 1,007,796 1,006,267 5,855- 1,020 13,766,864 68,374 9,763,731 4,229,856 4,256,365,125,425
  16 1396/10/11 1,007,401 1,005,897 6,001- 7,022 13,765,844 15,453 9,695,357 4,297,210 4,322,549,929,595
  17 1396/10/10 1,006,856 1,005,355 5,193- 2,204 13,758,822 1,285 9,679,904 4,305,641 4,328,698,070,217
  18 1396/10/09 1,006,408 1,004,907 4,714- 0 13,756,618 0 9,678,619 4,304,722 4,325,844,766,394
  19 1396/10/08 1,005,863 1,004,363 3,512- 0 13,756,618 0 9,678,619 4,304,722 4,323,504,747,150
  20 1396/10/07 1,005,327 1,003,828 3,408- 1,488 13,756,618 8,909 9,678,619 4,304,722 4,321,198,681,468
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق