اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/01/08
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,116,517
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,883,483
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,130,090,408,089
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,535
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,355
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,665
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: سعید بیگی ,ساره محبعلی مزلقانی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/02/19
نوع صندوق : با درآمد ثابت و با امکان صدور به نرخ روز و ابطال به نرخ روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/01/08 1,004,535 1,004,355 690- 2,040 10,460,420 1,503 7,583,755 3,116,517 3,130,090,408,089
  2 1396/01/07 1,003,999 1,003,819 710- 421 10,458,380 215 7,582,252 3,115,980 3,127,879,573,154
  3 1396/01/06 1,003,463 1,003,283 711- 15,744 10,457,959 1,200 7,582,037 3,115,774 3,126,002,303,743
  4 1396/01/05 1,002,928 1,002,748 714- 0 10,442,215 810 7,580,837 3,101,230 3,109,751,212,122
  5 1396/01/04 1,002,389 1,002,208 564- 0 10,442,215 0 7,580,027 3,102,040 3,108,889,579,515
  6 1396/01/03 1,001,846 1,001,665 564- 0 10,442,215 0 7,580,027 3,102,040 3,107,204,804,792
  7 1396/01/02 1,001,344 1,001,163 564- 0 10,442,215 0 7,580,027 3,102,040 3,105,648,931,491
  8 1396/01/01 1,000,726 1,000,545 564- 0 10,442,215 0 7,580,027 3,102,040 3,103,731,520,203
  9 1395/12/30 1,019,035 1,018,855 564- 0 10,442,215 0 7,580,027 3,102,040 3,160,528,326,364
  10 1395/12/30 1,000,180 1,000,000 564- 0 10,442,215 0 7,580,027 3,102,040 3,102,039,362,164
  11 1395/12/29 1,017,264 1,017,084 565- 7,758 10,442,215 0 7,580,027 3,102,040 3,155,034,279,870
  12 1395/12/28 1,016,718 1,016,536 565- 0 10,434,457 0 7,580,027 3,094,282 3,145,450,591,668
  13 1395/12/27 1,016,181 1,016,000 716- 0 10,434,457 0 7,580,027 3,094,282 3,143,790,848,185
  14 1395/12/26 1,015,646 1,015,465 716- 6,429 10,434,457 0 7,580,027 3,094,282 3,142,134,339,273
  15 1395/12/25 1,015,111 1,014,929 717- 1,831 10,428,028 5,674 7,580,027 3,087,853 3,133,952,522,544
  16 1395/12/24 1,014,790 1,014,579 704- 2,999 10,426,197 157,972 7,574,353 3,091,696 3,136,769,028,483
  17 1395/12/23 1,014,725 1,014,454 1,549- 10,752 10,423,198 153,239 7,416,381 3,246,669 3,293,594,921,859
  18 1395/12/22 1,013,832 1,013,537 1,078- 1,558 10,412,446 30,874 7,263,142 3,389,156 3,435,034,262,341
  19 1395/12/21 1,012,949 1,012,624 1,789- 0 10,410,888 22,057 7,232,268 3,418,472 3,461,625,275,882
  20 1395/12/20 1,012,072 1,011,749 1,785- 0 10,410,888 0 7,210,211 3,440,529 3,480,951,110,951
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق