ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 13,556 0.92 149,957 4.7 285,465 9.02 660,770 17.9
اوراق 527,220 35.93 1,824,555 57.19 1,781,783 56.33 1,917,729 51.96
وجه نقد 492,074 33.53 1,148,976 36.02 1,034,748 32.71 1,004,024 27.2
سایر دارایی ها 8,403 0.57 17,918 0.56 15,380 0.48 59,622 1.61
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,245 0.83 149,667 4.69 284,630 8.99 657,535 17.81
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق