ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/25 722,426 17.45 % 2,856,732 69.01 % 537,498 12.98 % 13,056 0.32 % 706,058 17.06 %
2 1396/07/24 721,892 17.44 % 2,861,557 69.14 % 517,090 12.49 % 12,724 0.31 % 705,493 17.05 %
3 1396/07/23 721,478 17.41 % 2,860,091 69 % 525,734 12.68 % 12,392 0.3 % 705,080 17.01 %
4 1396/07/22 720,937 17.2 % 2,858,583 68.21 % 574,120 13.7 % 12,058 0.29 % 704,544 16.81 %
5 1396/07/21 720,344 17.39 % 2,806,377 67.73 % 579,511 13.99 % 11,711 0.28 % 703,961 16.99 %
6 1396/07/20 719,992 17.39 % 2,804,927 67.73 % 579,511 13.99 % 11,362 0.27 % 703,609 16.99 %
7 1396/07/19 719,561 17.39 % 2,803,478 67.73 % 579,511 14 % 11,014 0.27 % 703,178 16.99 %
8 1396/07/18 714,194 17.3 % 2,802,023 67.89 % 575,253 13.94 % 10,668 0.26 % 702,798 17.03 %
9 1396/07/17 713,631 17.15 % 2,800,578 67.31 % 611,090 14.69 % 10,332 0.25 % 702,250 16.88 %
10 1396/07/16 702,426 16.88 % 2,779,781 66.81 % 643,148 15.46 % 9,979 0.24 % 690,890 16.61 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق