ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 783,019 16.04 % 2,700,966 55.32 % 1,350,474 27.66 % 25,993 0.53 % 766,011 15.69 %
2 1396/11/30 782,689 16.04 % 2,699,608 55.34 % 1,347,082 27.61 % 27,013 0.55 % 765,681 15.7 %
3 1396/11/29 782,223 16.05 % 2,707,865 55.55 % 1,281,079 26.28 % 81,318 1.67 % 765,187 15.7 %
4 1396/11/28 781,835 16.08 % 2,706,508 55.66 % 1,270,787 26.13 % 81,528 1.68 % 764,797 15.73 %
5 1396/11/27 780,612 16.75 % 2,759,035 59.21 % 1,067,541 22.91 % 30,440 0.65 % 764,284 16.4 %
6 1396/11/26 780,268 16.75 % 2,757,655 59.21 % 1,067,541 22.92 % 29,880 0.64 % 763,941 16.4 %
7 1396/11/25 779,925 16.75 % 2,756,275 59.21 % 1,067,512 22.93 % 29,321 0.63 % 763,597 16.4 %
8 1396/11/24 779,220 16.38 % 2,754,896 57.93 % 1,170,942 24.62 % 28,763 0.6 % 762,892 16.04 %
9 1396/11/23 779,190 16.39 % 2,775,075 58.38 % 1,148,941 24.17 % 28,183 0.59 % 762,843 16.05 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق