ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/26 76,932 3.47 % 1,397,122 63.04 % 31,441 1.42 % 95,978 4.33 % 614,899 28.36 % 0 0 %
2 1397/06/25 673,604 29.04 % 1,396,400 60.2 % 31,424 1.35 % 119,555 5.15 % 98,611 4.84 % 0 0 %
3 1397/06/24 670,565 28.94 % 1,479,426 63.84 % 31,407 1.36 % 21,310 0.92 % 114,628 5.54 % 0 0 %
4 1397/06/23 670,296 28.72 % 1,566,991 67.15 % 31,390 1.35 % 38,065 1.63 % 26,846 1.74 % 0 0 %
5 1397/06/22 669,915 28.72 % 1,566,174 67.15 % 31,373 1.35 % 38,065 1.63 % 26,836 1.74 % 0 0 %
6 1397/06/21 669,663 28.75 % 1,565,367 67.21 % 31,356 1.35 % 35,912 1.54 % 26,827 1.74 % 0 0 %
7 1397/06/20 676,754 28.73 % 1,564,550 66.41 % 31,339 1.33 % 65,447 2.78 % 17,677 1.33 % 0 0 %
8 1397/06/19 676,462 26.85 % 1,563,734 62.06 % 31,322 1.24 % 56,895 2.26 % 191,193 8.13 % 0 0 %
9 1397/06/18 750,672 29.81 % 1,660,302 65.94 % 31,305 1.24 % 58,089 2.31 % 17,618 1.25 % 0 0 %