ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/02 691,202 24.44 % 1,880,683 66.51 % 205,917 7.28 % 18,829 0.67 % 691,202 24.44 %
2 1397/04/01 690,187 24.48 % 1,879,189 66.65 % 199,988 7.09 % 19,265 0.68 % 690,187 24.48 %
3 1397/03/31 689,815 24.48 % 1,878,199 66.65 % 197,345 7 % 21,764 0.77 % 689,815 24.48 %
4 1397/03/30 689,568 24.49 % 1,877,736 66.68 % 196,052 6.96 % 21,765 0.77 % 689,568 24.49 %
5 1397/03/29 689,160 24.46 % 1,876,747 66.61 % 198,744 7.05 % 21,748 0.77 % 689,160 24.46 %
6 1397/03/28 687,333 24.72 % 1,875,758 67.46 % 165,101 5.94 % 21,379 0.77 % 687,333 24.72 %
7 1397/03/27 685,883 24.36 % 1,874,469 66.56 % 203,167 7.21 % 21,647 0.77 % 685,883 24.36 %
8 1397/03/26 685,640 24.29 % 1,873,482 66.37 % 211,010 7.48 % 21,556 0.76 % 685,640 24.29 %
9 1397/03/25 685,392 24.29 % 1,872,495 66.37 % 211,010 7.48 % 21,464 0.76 % 685,392 24.29 %
10 1397/03/25 685,392 24.29 % 1,872,495 66.37 % 211,010 7.48 % 21,464 0.76 % 685,392 24.29 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق