بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1397/04/01 1397/04/02 %0.072 %0.485
هفته گذشته 1397/03/26 1397/04/02 %0.465 %10.343
ماه گذشته 1397/03/03 1397/04/02 %1.868 %14.622
3 ماه اخیر 1397/01/05 1397/04/02 %5.125 %13.456
6 ماه 1396/10/04 1397/04/02 %10.126 %11.227
یک سال اخیر 1396/04/02 1397/04/02 %20.931 %38.947
تا زمان انتشار 1389/02/19 1397/04/02 %136.594 %685.901
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %572.17 %5110
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (9.34)% (5.1)%
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق