مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین ملت تا 1399/05/06 دریافت خبر 1396/05/22
2 مجوز سازمان برای صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 1396/04/28 - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر 1396/05/21
3 صورتجلسه مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/05/10
4 صورتجلسه مجمع مورخ 29 خرداد 96 دریافت خبر 1396/03/31
5 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ 11 اسفند 1395 دریافت خبر 1396/03/31
6 صورتجلسه مجمع مورخ 11 اسفند 1395 دریافت خبر 1395/12/15
7 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 11 اسفند 1395 به شرح پیوست است. دریافت خبر 1395/12/15
8 صورتجلسه مجمع مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/08/25
9 موارد مصوب در مجمع مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/07/17
10 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/07/17
11 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 مرداد 1395 مبنی بر تغییر بخشی از کارمزد مدیر دریافت خبر 1395/06/02
12 موارد مصوب در مجمع مورخ 13 مرداد 1395 دریافت خبر 1395/05/16
13 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 مرداد 1395 دریافت خبر 1395/05/16
14 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 15 اسفند 1394 مبنی بر تصویب تغییر مدیر ثبت صندوق دریافت خبر 1395/01/31
15 موارد مصوب در مجمع مورخ 15 اسفند 1394 دریافت خبر 1394/12/16
16 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 15 اسفند 1394 دریافت خبر 1394/12/16
17 موارد مصوب در مجمع مورخ 28 بهمن 1394 دریافت خبر 1394/12/09
18 برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر 1394/12/05
19 صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ 6 دی 1394 دریافت خبر 1394/12/01
20 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 28 بهمن 1394 دریافت خبر 1394/12/01
21 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 4 آذر 1394 دریافت خبر 1394/09/07
22 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 4 آذر 1394 دریافت خبر 1394/09/07
23 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر 1394/08/24
24 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 22 مهر 1394 دریافت خبر 1394/07/26
25 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 22 مهر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/07/26
26 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 دریافت خبر 1394/05/21
27 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/04/15
28 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 9 اسفند 1393 دریافت خبر 1394/01/23
29 صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 08/02/1393 - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر 1393/03/11
30 صورتجلسه مجمع صندوق امین ملت مورخ 08/02/1393 - تمدید فعالیت دریافت خبر 1393/03/11
31 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ 30/09/1392 دریافت خبر 1392/11/15
32 صورتجلسه صندوق مورخ 23/05/1392 دریافت خبر 1392/07/06
33 صورتجلسه مجمع عادی صندوق امین ملت در 24/4/91 دریافت خبر 1391/04/31
34 صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده صندوق امین ملت در 16/12/1390 دریافت خبر 1390/12/17
35 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق امین ملت در 17/11/1390 دریافت خبر 1390/11/30
36 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت دریافت خبر 1390/06/07
37 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مورخ 89/08/29 دریافت خبر 1389/09/24
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق