مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین ملت مورخ 6 دی ماه 96 دریافت خبر 1396/10/12
2 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 06-10-96 دریافت خبر 1396/09/27
3 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 19-07-96 توسط سبا امیدنامه ای دریافت خبر 1396/08/20
4 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 19-07-96 توسط سبا دریافت خبر 1396/08/07
5 صورتجلسه سالانه صندوق امین ملت مجمع 96/07/19 - امیدنامه ای دریافت خبر 1396/07/25
6 صورتجلسه سالانه صندوق امین ملت مجمع 96/07/19 - اساسنامه ای دریافت خبر 1396/07/25
7 تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین ملت تا 1399/05/06 دریافت خبر 1396/05/22
8 مجوز سازمان برای صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 1396/04/28 - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر 1396/05/21
9 صورتجلسه مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/05/10
10 صورتجلسه مجمع مورخ 29 خرداد 96 دریافت خبر 1396/03/31
11 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ 11 اسفند 1395 دریافت خبر 1396/03/31
12 صورتجلسه مجمع مورخ 11 اسفند 1395 دریافت خبر 1395/12/15
13 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 11 اسفند 1395 به شرح پیوست است. دریافت خبر 1395/12/15
14 صورتجلسه مجمع مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/08/25
15 موارد مصوب در مجمع مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/07/17
16 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/07/17
17 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 مرداد 1395 مبنی بر تغییر بخشی از کارمزد مدیر دریافت خبر 1395/06/02
18 موارد مصوب در مجمع مورخ 13 مرداد 1395 دریافت خبر 1395/05/16
19 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 مرداد 1395 دریافت خبر 1395/05/16
20 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 15 اسفند 1394 مبنی بر تصویب تغییر مدیر ثبت صندوق دریافت خبر 1395/01/31
21 موارد مصوب در مجمع مورخ 15 اسفند 1394 دریافت خبر 1394/12/16
22 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 15 اسفند 1394 دریافت خبر 1394/12/16
23 موارد مصوب در مجمع مورخ 28 بهمن 1394 دریافت خبر 1394/12/09
24 برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر 1394/12/05
25 صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ 6 دی 1394 دریافت خبر 1394/12/01
26 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 28 بهمن 1394 دریافت خبر 1394/12/01
27 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 4 آذر 1394 دریافت خبر 1394/09/07
28 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 4 آذر 1394 دریافت خبر 1394/09/07
29 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر 1394/08/24
30 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 22 مهر 1394 دریافت خبر 1394/07/26
31 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 22 مهر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/07/26
32 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 دریافت خبر 1394/05/21
33 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/04/15
34 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 9 اسفند 1393 دریافت خبر 1394/01/23
35 صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 08/02/1393 - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر 1393/03/11
36 صورتجلسه مجمع صندوق امین ملت مورخ 08/02/1393 - تمدید فعالیت دریافت خبر 1393/03/11
37 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ 30/09/1392 دریافت خبر 1392/11/15
38 صورتجلسه صندوق مورخ 23/05/1392 دریافت خبر 1392/07/06
39 صورتجلسه مجمع عادی صندوق امین ملت در 24/4/91 دریافت خبر 1391/04/31
40 صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده صندوق امین ملت در 16/12/1390 دریافت خبر 1390/12/17
41 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق امین ملت در 17/11/1390 دریافت خبر 1390/11/30
42 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت دریافت خبر 1390/06/07
43 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مورخ 89/08/29 دریافت خبر 1389/09/24
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق