مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین مجمع مورخ 1397/03/12 صندوق امین ملت دریافت خبر 1397/03/20
2 تصویب مجمع مورخ 13 اسفند 96 توسط سازمان بورس دریافت خبر 1396/12/22
3 صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 1396/12/13 - تغییر زمان پرداخت سود دریافت خبر 1396/12/13
4 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 13-12-96 دریافت خبر 1396/12/12
5 اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین ملت مورخ 6 دی ماه 96 دریافت خبر 1396/10/12
6 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 06-10-96 دریافت خبر 1396/09/27
7 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 19-07-96 توسط سبا امیدنامه ای دریافت خبر 1396/08/20
8 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 19-07-96 توسط سبا دریافت خبر 1396/08/07
9 صورتجلسه سالانه صندوق امین ملت مجمع 96/07/19 - امیدنامه ای دریافت خبر 1396/07/25
10 صورتجلسه سالانه صندوق امین ملت مجمع 96/07/19 - اساسنامه ای دریافت خبر 1396/07/25
11 تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین ملت تا 1399/05/06 دریافت خبر 1396/05/22
12 مجوز سازمان برای صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 1396/04/28 - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر 1396/05/21
13 صورتجلسه مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/05/10
14 صورتجلسه مجمع مورخ 29 خرداد 96 دریافت خبر 1396/03/31
15 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ 11 اسفند 1395 دریافت خبر 1396/03/31
16 صورتجلسه مجمع مورخ 11 اسفند 1395 دریافت خبر 1395/12/15
17 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 11 اسفند 1395 به شرح پیوست است. دریافت خبر 1395/12/15
18 صورتجلسه مجمع مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/08/25
19 موارد مصوب در مجمع مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/07/17
20 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 14 مهر 1395 دریافت خبر 1395/07/17
21 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 مرداد 1395 مبنی بر تغییر بخشی از کارمزد مدیر دریافت خبر 1395/06/02
22 موارد مصوب در مجمع مورخ 13 مرداد 1395 دریافت خبر 1395/05/16
23 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 مرداد 1395 دریافت خبر 1395/05/16
24 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 15 اسفند 1394 مبنی بر تصویب تغییر مدیر ثبت صندوق دریافت خبر 1395/01/31
25 موارد مصوب در مجمع مورخ 15 اسفند 1394 دریافت خبر 1394/12/16
26 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 15 اسفند 1394 دریافت خبر 1394/12/16
27 موارد مصوب در مجمع مورخ 28 بهمن 1394 دریافت خبر 1394/12/09
28 برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر 1394/12/05
29 صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ 6 دی 1394 دریافت خبر 1394/12/01
30 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 28 بهمن 1394 دریافت خبر 1394/12/01
31 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 4 آذر 1394 دریافت خبر 1394/09/07
32 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 4 آذر 1394 دریافت خبر 1394/09/07
33 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر 1394/08/24
34 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 22 مهر 1394 دریافت خبر 1394/07/26
35 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 22 مهر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/07/26
36 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 دریافت خبر 1394/05/21
37 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/04/15
38 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ 9 اسفند 1393 دریافت خبر 1394/01/23
39 صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ 08/02/1393 - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر 1393/03/11
40 صورتجلسه مجمع صندوق امین ملت مورخ 08/02/1393 - تمدید فعالیت دریافت خبر 1393/03/11
41 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ 30/09/1392 دریافت خبر 1392/11/15
42 صورتجلسه صندوق مورخ 23/05/1392 دریافت خبر 1392/07/06
43 صورتجلسه مجمع عادی صندوق امین ملت در 24/4/91 دریافت خبر 1391/04/31
44 صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده صندوق امین ملت در 16/12/1390 دریافت خبر 1390/12/17
45 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق امین ملت در 17/11/1390 دریافت خبر 1390/11/30
46 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت دریافت خبر 1390/06/07
47 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مورخ 89/08/29 دریافت خبر 1389/09/24
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق