دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 29 خرداد 96
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 29 خرداد 1396 به شرح پیوست می باشد، بدیهی است پس از تایید سبا مصوبات مجمع رسمیت خواهد یافت.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق