دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر بازدهی صندوق برای دوره خرداد ماه برابر 22 درصد سالیانه محقق شد.
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به خرداد 96 بازدهی ای معادل 22 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 18,685 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز شد.
متن خبر
پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق