دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر واریز سود مردادماه با نرخ 21.9 درصد
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به مرداد ماه 1396 بازدهی ای معادل 21.9 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد18.600 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت شد.
متن خبر
پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق