دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر پرداخت سود شهریورماه 96
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین ملت می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 1396/06/31 بازدهی معادل 21.5 درصد سالانه( ضریب پرداخت 18.260 ریال) به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.
متن خبر

با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین ملت می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 1396/06/31 بازدهی معادل 21.5 درصد سالانه( ضریب پرداخت 18.260 ریال) به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.

پیوست