دسته بندی مجامع
عنوان خبر موارد مصوب در مجمع مورخ 15 اسفند 1394
منبع -
مقدمه بر اساس مصوبه مجمع صندوق امین ملت مورخ 15/12/1394، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به تغییر رکن مدیر ثبت از بانک ملت به شرکت کارگزاری امین آوید رأی موافق دادند. بدیهی است صورت‌جلسه مجمع مذکور پس از تائید سازمان معتبر می‌باشد و پس از تائید در تارنما بارگذاری خواهد شد.
متن خبر
پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق