دسته بندی مجامع
عنوان خبر موارد مصوب در مجمع مورخ 13 مرداد 1395
منبع -
مقدمه بر اساس مصوبات مجمع صندوق امین ملت مورخ 13/05/1395، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به افزایش ضریب کارمزد مدیر از محل اوراق با درآمد ثابت از 1 در هزار به 3 در هزار رأی موافق دادند. بدیهی است صورت‌جلسه مجمع مذکور پس از تائید سازمان معتبر می‌باشد.
متن خبر
پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق