ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 28,721 1.83 558,891 14.54 723,359 16.79 727,259 16.56
اوراق 577,893 36.88 2,474,487 64.4 2,980,596 69.2 3,005,585 68.47
وجه نقد 494,625 31.57 758,357 19.73 559,371 12.98 593,491 13.52
سایر دارایی ها 8,622 0.55 17,272 0.44 23,773 0.55 40,738 0.92
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 27,153 1.73 550,105 14.31 707,021 16.41 710,923 16.19
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق