ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 82,692 4.46 764,794 22.52 698,495 23.39 691,202 24.44
اوراق 724,450 39.14 2,244,656 66.12 1,981,675 66.36 1,880,683 66.51
وجه نقد 502,584 27.15 308,762 9.09 240,502 8.05 205,917 7.28
سایر دارایی ها 10,305 0.55 31,437 0.92 31,375 1.05 18,829 0.66
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 80,262 4.33 755,820 22.26 697,740 23.36 691,202 24.44
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق