ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 52,463 3.04 758,924 16.75 776,484 16.39 783,019 16.03
اوراق 653,768 37.93 2,910,646 64.25 2,773,530 58.55 2,700,966 55.32
وجه نقد 504,833 29.29 808,580 17.84 1,129,530 23.84 1,350,474 27.65
سایر دارایی ها 9,262 0.53 28,312 0.62 35,245 0.74 25,993 0.53
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 50,413 2.92 742,531 16.39 760,023 16.04 766,011 15.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق