ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 100,674 5.35 472,869 20.49 79,818 3.92 85,126 4.09
اوراق 759,453 40.36 1,611,249 69.83 1,613,976 79.33 1,623,953 78.19
وجه نقد 488,211 25.94 154,816 6.71 290,594 14.28 317,057 15.26
سایر دارایی ها 11,647 0.61 47,835 2.07 32,521 1.59 33,384 1.6
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 84,641 4.49 15,453 0.66 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد